Regulamin - Hurtownia online ERTgroup
Zakładki

REGULAMIN PLATFORMY B2B

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem Platformy B2B pod adresem internetowym www.ertgroup.pl prowadzonej przez ERT Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000658002, NIP 6783164932, REGON 366309490, adres poczty elektronicznej: office@ertgroup.pl, numer telefonu +48 575 776 593, nr rachunku bankowego 85 1050 1445 1000 0090 8012 6999 (ING Bank Śląski S.A.).

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, określenia mają następujące znaczenie:

 1. Dni robocze – dni inne niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy,

 2. Hasło – unikalny ciąg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient wskazuje w systemie Serwisu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którą ustawa wyposaża w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

 4. Konto Klienta – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na utworzeniu i prowadzeniu indywidualnego panelu administracyjnego Klienta w Serwisie zawierającego dane (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, numer telefonu, NIP i adres e-mail) Klienta.

 5. Koszty dostarczenia Produktu – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Produktu Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

 6. Koszyk – element Platformy B2B, przy pomocy którego Klient formułuje treść składanego zamówienia,

 7. Należność – całkowita kwota, jaką Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu za nabycie i dostarczenie Produktów,

 8. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Klientów informacji handlowych własnych produktów;

 9. Produkty – rzeczy, do nabycia których Sprzedający zaprasza Klienta, w ramach prowadzonej Platformy B2B,

 10. Regulamin – niniejszy regulamin,

 11. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: www.ertgroup.pl,

 12. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu Konta Klienta w Serwisie,

 13. Platforma – platforma sprzedażowa B2B funkcjonująca w ramach Serwisu pod adresem internetowym www.ertgroup.pl, prowadzona przez Sprzedającego, umożliwiający zawieranie Umów przez sieć Internet,

 14. Sprzedający – spółka ERT Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000658002, NIP 6783164932, REGON 366309490,

 15. Realizacja zamówienia – ciąg czynności podejmowanych przez Sprzedającego w wykonaniu Umowy, kończący się przekazaniem Produktów podmiotowi mającemu dostarczyć je Klientowi,

 16. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Platformy.

§ 3

Rejestracja w Serwisie

 1. W celu Rejestracji w Serwisie wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w odpowiedniej zakładce strony internetowej Serwisu.

 2. Rejestracja rozpoczyna się od ustalenia przez Klienta Hasła do Konta Klienta, a kończy momentem weryfikacji przez Serwis podanego przez Klienta adresu e-mail przy pomocy odpowiedniego powiadomienia.

 3. Do dokonania Rejestracji Klient jest podać następujące dane:

 1. Adres e-mail

 2. Hasło

 3. Imię

 4. Nazwisko

 5. Nazwę firmy

 6. Adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)

 7. Numer telefonu

 8. NIP

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta w uzasadnionych przypadkach, np. w drodze kontaktu telefonicznego oraz do odmowy aktywowania konta Użytkownika bez podania przyczyny.

 2. Każdy z Klientów jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym. W przypadku udostępnienia loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie Sprzedającego szkody, Klient będzie zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

 3. Przesłanie przez Klienta wypełnionego formularza rejestracyjnego skutkować będzie:

 1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;

 2. zawarciem umowy o świadczenie usług przez Sprzedającego w postaci prowadzenia Konta Klienta;

 3. upoważnieniem Sprzedającego do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz dla celów statystycznych i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

 4. upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta

 1. Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji Klienta, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz stanowi moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

 2. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną co jest równoznaczne z usunięciem Konta Klienta z zastrzeżeniem § 10 ust. 7.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystanie z Serwisu jest dla Klientów dysponujących sprzętem spełniających następujące wymagania techniczne:

 1. komputer PC;

albo

telefon komórkowy, tablet lub smartfon,

 1. dostęp do sieci Internet;

 2. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub IE (w wersji 9 lub wyższej);

 3. aktywne konto e-mail

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania Serwisu zalecane jest wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.

 2. Przed dokonaniem Rejestracji Klient powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

§ 5

Składanie zamówienia

 1. Informacje o produktach prezentowane w Serwisie stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 2. Zamówienia na Platformie mogą być składane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową Serwisu, natomiast ich realizacja odbywać się będzie wyłącznie w Dni robocze.

 3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka interesujący go Produkt, który zamierza kupić, przy czym dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.

 4. Zakładka Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami poprzez ich przeglądanie, dodawanie lub usuwanie z Koszyka oraz przeliczanie Należności.

 5. W celu złożenia zamówienia należy dodać do Koszyka wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami Sprzedającego.

 6. Klient może złożyć zamówienie wyłącznie po zalogowaniu się na Konto Klienta.

 7. Umowa zostanie zawarta z chwilą wysłania do Klienta na podany przez niego podczas składania zamówienia adres e-mail wiadomości zwrotnej Sprzedającego potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

 8. Złożenie zamówienia stanowi upoważnienie Sprzedającego do przetwarzania danych osobowych udostępnionych w ramach Konta Klienta w celu realizacji Umowy oraz dla celów statystycznych i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną złożonego zamówienia.

 9. Zamówiony Produkt dostarczony zostanie na adres Klienta wskazany podczas Rejestracji lub w formularzu zamówienia. Klient może również wybrać inny adres dostawy Produktu lub odebrać zamówiony Produkt osobiście w siedzibie Sprzedającego.

 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Klient może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody Sprzedającego

§ 6

Produkty

 1. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, nieużywane.

 2. Przed dokonaniem zakupu można zapoznać się z każdym Produktem. Służy do tego opis umieszczony w zakładce Produktu. Jeżeli opis okazałby się niewystarczający, dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej office@ertgroup.pl oraz pod numerem telefonu +48 575 776 593.

 3. Zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy. Przedstawione na nich Produkty mogą nieznacznie różnić się od Produktów oferowanych w sprzedaży.

 4. Sprzedający dokłada najwyższej staranności, aby możliwym było wysyłanie wszystkich Produktów w terminie Realizacji zamówienia.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany katalogu Produktów.

§ 7

Ceny

 1. Wszystkie ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów przesyłki.

 2. Ceny znajdujące się obok prezentowanych Produktów w chwili złożenia zamówienia są wiążące i ostateczne.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen prezentowanych Produktów, a także organizowania akcji promocyjnych i ich odwoływania.

 4. Zapłata ceny za zamówione Produkty może nastąpić w następujących formach płatności:

 1. płatność w postaci przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego

 2. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu www.payu.pl

 3. płatność przy odbiorze – gotówką u kuriera (opcja za pobraniem)

 4. płatność przy odbiorze – przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego.

 1. Klient dokonuje zakupu Produktu wraz z usługą dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 3. Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony Produkt.

 4. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a” i „b” punktu 4 brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 3 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

 5. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Platformy internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

§ 8

Realizacja zamówienia

 1. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Platformy jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

 2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

 3. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Klient niniejszym upoważnia Sprzedającego do wysyłki faktury emailem, bez podpisu wystawcy, w formacie PDF.

 4. Zamówiony Produkt dostarczany jest za pomocą określonej przez Sprzedającego firmy kurierskiej.

 5. W przypadku nie zastania Klienta lub upoważnionej przez niego osoby (np. pracownika), zostawione zostaje awizo. W niektórych przypadkach, po nieudanej próbie doręczenia paczki przekazywane są do najbliższego dla Klienta, punktu odbioru przesyłek firmy kurierskiej UPS.

 6. Przewidywany termin dostawy przesyłki krajowej do Klienta wynosi 1-2 Dni roboczych licząc od dnia ich nadania. Przesyłki zagraniczne dostarczane za pomocą firmy kurierskiej UPS, winny dotrzeć w ciągu około 4-5 Dni roboczych od daty nadania.

 7. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest aktualnie dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 1 Dni roboczych od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

 8. Przewidywany termin Realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Produkcie i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski.

 9. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (np. kurier, listonosz). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie pod numerem: +48 575 776 593, bądź na adres e-mail: office@ertgroup.pl.

 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów.

 11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 9

Reklamacje i gwarancje

  1. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 10 reklamacje należy składać również za pośrednictwem znajdującej się w serwisie zakładki „Reklamacje”. W przypadku niemożliwości złożenia reklamacji tą drogą (np. zablokowanie Klienta, awaria Platformy) obowiązuje niniejszy Formularz reklamacyjny <link do Formularza reklamacyjnego>.

  2. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedającego. W razie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Sprzedający zaoferuje do wyboru inny produkty, zaś w razie braku zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT. Klient nie ma prawa odesłać towaru bez porozumienia ze Sprzedającym.

  3. Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta.

  4. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 10

Dane osobowe i Newsletter

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedającemu w ramach Rejestracji dla celów realizacji Umowy oraz w ramach świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną lub dla celów statystycznych, jest Sprzedający.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedającego wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego oraz innych celach określonych wyraźnie w Regulaminie.

 3. Dane osobowe przekazane Sprzedającego podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta i zawarcie Umowy.

 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 5. Każdy, kto przekaże Sprzedającemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usuwania (prawo do bycia zapomnianym),z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

 6. Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedającego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 7. Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedającego, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

 8. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedającym firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Serwisu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

 10. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

 11. Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera w każdym czasie.

 12. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów znajdują się w Polityce prywatności - <link do Polityki prywatności>

§ 11

Prawa autorskie

 1. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Serwisu są zastrzeżone jako chronione prawami autorskimi należącymi do Sprzedającego lub innych uprawnionych podmiotów.

 2. Wszelkie kopiowanie, publikowanie lub jakiekolwiek wykorzystywanie ich bez zgody Sprzedającego lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego dotychczasowymi postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto Klienta.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 4. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:

 1. telefon: +48 575 776 593

 2. e-mail: office@ertgroup.pl

 3. poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych pod adresem: www.ertgroup.pl.

 4. pisemnie na adres: ERT Group sp. z o.o. sp.k., ul. Rusiecka 15A, 31-987 Kraków

 1. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu www.ertgroup.pl.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.